Taller

 

Cambio climático y cooperación:

El mercado voluntario de carbono,

un reto para las ONGD

Tailerra

 

Klima aldaketa eta lankidetza:

karbonoaren borondatezko merkatua,

erronka GGKE-ntzat

Ekainaren 22a eta 23a

22 y 23 de junio

Bizkaiko Foru Aldundiak eta UNESCO Etxeak, klima aldaketari eta lankidetzari buruzko tailer bat antolatu dute gizarte erakunde, GGKE eta administrazioetako teknikarientzat.

La Diputación Foral de Bizkaia y UNESCO Etxea han organizado un taller sobre Cambio Climático y Cooperación dirigido al personal técnico de organizaciones sociales, ONGD y de la administración.

Tailer horren helburua honakoa da: nazioarteko lankidetzan eta klima aldaketan trebatzea, batik bat Karbonoaren Merkatu Boluntarioan ere, eta, aldi berean, gizarte erakunde, GGKE eta administrazio publikoen arteko elkarrizketa sustatzea, klima aldaketaren aurkako borrokan aritzeko eta pobreziarekin amaitzeko tresna den lankidetzaren potentzialtasunak zehazteko asmoz.

El objetivo de este taller es el de formar y capacitar en Cooperación Internacional y Cambio Climático, especialmente en Mercado Voluntario de Carbono, fomentando el diálogo entre las organizaciones sociales, ONGD y la administración pública, con el fin de identificar potencialidades de la cooperación como herramienta de lucha contra el Cambio Climático y la erradicación de la pobreza.

Tailerraren emaitza gisa, asmoa izango da klima aldaketaren aldagaia pobreziaren aurkako borrokarako estrategietan gehitzen joatea, eta Karbonoaren Merkatu Boluntarioan parte hartzearen bidez elkartasunezko konpromiso hori beren gain hartuko duten GGKE eta gizarte erakundeei laguntzea.

 Como resultado del taller, se pretende ir incorporando la variable del Cambio Climático en las estrategias de lucha contra la pobreza, acompañando a aquellas ONGD y organizaciones sociales que asuman este compromiso solidario con su participación en el Mercado Voluntario de Carbono.

Lekua:

 

Goizez:

Bizkaiko Batzar Nagusiak

Hurtado de Amézaga kalea 6, Bilbo

 

Arratsaldez:

Bolunta

Erronda kalea z/g (5.znb. aurrean), 2. solairua. Bilbo

Lugar:

 

Mañanas:

Juntas Generales de Bizkaia

c/ Hurtado de Amézaga 6, Bilbao

 

Tardes:

Bolunta

c/ Ronda s/n (frente al nº5), 2ª planta. Bilbao

Egitaraua

Programa

ASTEARTEA, EKAINAK 22

MARTES, 22 DE JUNIO

9.30- 9.45

Aurkezpena.

Josu Bergara López. Berdintasunerako eta Herritarren Eskubideetarako zuzendari nagusia. Bizkaiko Foru Aldundia

 

Tailerraren helburuak.

Mikel Mancisidor. UNESCO Etxeko zuzendaria

 

9.45 – 11.45

Iraunkortasunaren eta klima-aldaketaren gaineko ardura sartzea lankidetzan.

Irizpideak eta lanabesak.

Florent Marcellesi (Bakeaz)

 

11.45 – 12.15. Atsedena.

 

12.15 – 13.30

Lankidetzaren erabilera praktikoa: karbonoaren borondatezko merkatuak.

Cecilia Foronda (ECODES)

 

13.30 – 14.00

Eztabaidarako tartea.

 

16.00 – 17.00

Klima-aldaketa, garapenerako mehatxu.

Aitana Uria  (UNESCO Etxea)

 

17.00 – 19.00 

Konpentsazio-proiektuen garapena karbonoaren borondatezko merkaturako, konpentsazio-ziklorako jarduera-metodologia.

Cecilia Foronda (ECODES)

9.30- 9.45

Presentación.

Josu Bergara López. Director General de Igualdad y Derechos Ciudadanos. Diputación Foral de Bizkaia

 

Objetivos del taller de trabajo.

Mikel Mancisidor. Director de UNESCO Etxea

 

9.45 – 11.45

La integración de consideraciones de sostenibilidad y cambio climático en la cooperación.

Criterios y herramientas.

Florent Marcellesi (Bakeaz)

 

11.45 – 12.15. Pausa.

 

12.15 – 13.30

Aplicación práctica de la cooperación: Mercados Voluntarios de carbono.

Cecilia Foronda (ECODES)

 

13.30 – 14.00

Espacio para el debate.

 

16.00 – 17.00

Cambio climático como amenaza al desarrollo.

Aitana Uria  (UNESCO Etxea)

 

17.00 – 19.00 

Desarrollo de proyectos de compensación para el mercado voluntario de carbono y metodología de actuación del ciclo de compensaciones.

Cecilia Foronda (ECODES)

ASTEAZKENA, EKAINAK 23

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO

9.30 – 11.30

Karbonoaren Merkatuko proiektuen esperientziak Hegoko herrialdeetan.

Luz Fernández (GOCMA)

 

11.30 – 12.00  Atsedena

 

12.00 – 13.30

Klima-aldaketaren aurka borroka egiteko lankidetzara egokitutako teknologiak.

Unai Villena (EAEko Mugarik Gabeko Ingeniaritza)

 

13.30 – 14.00

Eztabaidarako tartea.

Luz Fernández (GOCMA) eta Unai Villena (EAEko Mugarik Gabeko Ingeniaritza)

 

16.00 – 17.30

Talde-lana: kasu praktikoak.

Bideratzaileak:Cecilia Foronda eta Luz Fernández

 

17.30 – 18.30

Talde-lana bateratzea eta ondorioak.

 

18.30 – 19.00

Amaierako ondorioak eta partekatutako erronkak. Jardunaldiaren itxiera.

Bizkaiko Foru Aldundia eta UNESCO Etxea

9.30 – 11.30

Experiencias de proyectos del Mercado de Carbono en países del Sur.

Luz Fernández (GOCMA)

 

11.30 – 12.00  Pausa

 

12.00 – 13.30

Tecnologías adaptadas a la cooperación para la lucha contra el cambio climático.

Unai Villena (Ingeniería Sin Fronteras)

 

13.30 – 14.00

Espacio para el debate.

Luz Fernández (GOCMA) y Unai Villena (Ingeniería Sin Fronteras)

 

16.00 – 17.30

Trabajo en grupo: casos prácticos.

Facilitadoras: Cecilia Foronda y Luz Fernández

 

17.30 – 18.30

Puesta en común del trabajo en grupo y conclusiones.

 

18.30 – 19.00

Conclusiones finales y retos compartidos. Cierre de la jornada.

Diputación Foral de Bizkaia y UNESCO Etxea

Izen-emateak

Inscripciones

Doako tailerra, gizarte erakunde, GGKE

eta administrazioetako teknikarientzat

zuzuenduta.

Taller gratuito dirigido al personal técnico de organizaciones sociales, ONGD

y de la administración.

  UNESCO Etxea

Tlf.94 427 64 32

a.uria@unescoetxea.org

 

IZEN-EMATE ORRIA / HOJA DE INSCRIPCIÓN

(word- 195KB)

Erreferentzia-materiala

Material de referencia

Klima Aldaketari eta Garapenerako Lankidetzari buruzko Oinarrizko Gida

(pdf - 2.52MB)

Guía Básica sobre Cambio Climático y Cooperación al Desarrollo

(pdf - 2.52MB)

Aldaketa klimatikoa eta garapenerako lankidetza liburuxka

(pdf – 1.70MB)

Folleto sobre cambio climático y cooperación al desarrollo

(pdf – 1.70MB)

 Antolatzaileak/Organizan: